top of page

Αξιολόγηση ξύλινων στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Συνοπτικά, τα βήματα που απαιτούνται για την αξιολόγηση μιας ιστορικής ξύλινης κατασκευής και τον σχεδιασμό και την εκτέλεση οποιασδήποτε επέμβασης είναι τα εξής:  

1. Μια έρευνα γραφείου, η οποία θα ασχοληθεί με την ιστορία της δομής καθιστώντας σαφή την αξία της κληρονομιάς της. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι προθέσεις του ιδιοκτήτη του κτιρίου όσον αφορά τη χρήση του και τις αποδεκτές μετατροπές, έτσι ώστε να δηλώνονται με σαφήνεια το προβλεπόμενο τελικό φορτίο και οι περιβαλλοντικές συνθήκες.  

2. Μια προκαταρκτική οπτική έρευνα. Αυτή αποσκοπεί απλώς στην απόκτηση μιας επισκόπησης της δομής που είναι επαρκής για τον σχεδιασμό του επόμενου σταδίου προσδιορίζοντας τις διατάξεις που πρέπει να γίνουν για την απόκτηση ασφαλούς πρόσβασης στην ξύλινη κατασκευή.

Forst_an_der_Weinstraße_Weinstraße_71_und_72_002_2022_03_27.jpg

3. Μετρητική έρευνα για τον προσδιορισμό της συνολικής διάταξης των δομικών μελών και τον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κύριες διαστάσεις και τα ονομαστικά μεγέθη όλων των μελών. Θα πρέπει επίσης να καταγράφει τυχόν εμφανή σημάδια βλάβης, αποσύνθεσης ή δομικής δυσχέρειας, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν λεπτομερέστερα σε επόμενο στάδιο.

 

4. Δομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των συνολικών δυνάμεων και των γενικών επιπέδων καταπόνησης εντός της κατασκευής.

5. Τη σύνταξη προκαταρκτικής έκθεσης, η οποία θα προσδιορίζει τυχόν πρόσθετες εργασίες έρευνας που ενδέχεται να είναι απαραίτητες. (Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αυτό απλώς για να δοθεί στον πελάτη μια ακριβέστερη εκτίμηση του κόστους). Αυτή θα αναφέρει ποιες πτυχές της δομής απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση και ποιες μέθοδοι συνιστώνται. Θα βασιστεί στις τέσσερις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα προσδιορίσει τις πτυχές της δομής που πρέπει να διατηρηθούν για την αξία τους ως πολιτιστική κληρονομιά, θα εντοπίσει περιοχές με υψηλή καταπόνηση ή/και σημαντική βιολογική προσβολή που χρειάζονται περαιτέρω μετρήσεις, θα σημειώσει τυχόν "ελαττώματα" εντός της δομής και θα προσδιορίσει τις ευάλωτες περιοχές.

Ανάγκη για αξιολόγηση 

 
Κανονικά θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μια κατασκευή που έχει αποδειχθεί επαρκής στο παρελθόν θα συνεχίσει να είναι δομικά επαρκής και δεν θα απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση της αντοχής του ξύλου, αν και μπορεί να χρειαστεί να ληφθεί υπόψη η δέουσα προσοχή σε ακραία γεγονότα όπως τυφώνες, χιονοθύελλες, σεισμοί, πυρκαγιές ή άλλα. Ωστόσο, μια δομική αξιολόγηση είναι σίγουρα απαραίτητη όταν:

i) πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στη χρήση της κατασκευής και, ως εκ τούτου, πιθανή αλλαγή στα φορτία.
ii) Υπήρξε σημαντική φθορά ή ζημιά από έντομα στα ξύλα ή η κατασκευή έχει υποστεί ζημιές, π.χ. λόγω πυρκαγιάς. 
iii) Υπήρξαν μηχανικές βλάβες ή υπερβολική παραμόρφωση που υποδηλώνουν υπερφόρτωση των ξύλων στο παρελθόν, κατώτερο αρχικό σχεδιασμό ή κακή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

iv) Υπήρξαν μετατροπές/επεμβάσεις στη δομή κατά τη διάρκεια της ζωής της που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής της ή αλλαγές στο αρχικό δομικό σύστημα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν περιστασιακά παραδείγματα κακού αρχικού σχεδιασμού ή κακής κατασκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ή όποτε προηγούμενες δομικές αλλαγές ή φθορές της ξυλείας και των αρμών υποδηλώνουν ανεπαρκή αντοχή, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας ή/και να περιοριστεί η πρόσβαση του κοινού.

Αρχές  


Στο πλαίσιο των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, η αξιολόγηση οποιασδήποτε υφιστάμενης ξύλινης κατασκευής πρέπει να πραγματοποιείται με εργασίες γραφείου (ιστορική/αρχιτεκτονική έρευνα, δομική ανάλυση κ.λπ.), επιτόπιες επιθεωρήσεις και άλλες συμπληρωματικές επιτόπιες μετρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές. Η γενική αρχή είναι ότι όλες οι επιθεωρήσεις και οι έρευνες είναι μη καταστροφικές, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί ή να ληφθεί δείγμα από κανένα τμήμα της κατασκευής, εκτός από μικρά δείγματα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των ειδών ξυλείας και των βιολογικών παραγόντων αποσύνθεσης. Σε κάθε περίπτωση, η δειγματοληψία δεν πρέπει να τροποποιεί τις μηχανικές ιδιότητες των στοιχείων ή να επηρεάζει τις άλλες ιδιότητες (π.χ. αισθητικές ή ιστορικές) της ξύλινης κατασκευής. 


Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιθεώρηση  


Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α. Ασφάλεια: η ξύλινη κατασκευή πρέπει να παρέχει εύλογο επίπεδο ασφάλειας για να περπατήσει κανείς ή να περπατήσει από κάτω, διαφορετικά είναι απαραίτητη η στήριξη ή η υποστύλωση,  

β. Προσβασιμότητα: τα ξύλινα μέλη πρέπει να είναι επαρκώς προσβάσιμα ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των διαδικασιών αξιολόγησης- η πρόσβαση εξαρτάται από τη φύση της ίδιας της δομής και μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μια απλή σκάλα ή μπορεί να απαιτεί πλήρη σκαλωσιά. Η προσβασιμότητα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της τεχνικής επιθεώρησης.  

γ. Φωτισμός: πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος φωτισμός (ποιότητα και ένταση) για να επιτρέπεται η σωστή οπτική εξέταση των αρμών, των ξύλινων μελών στο σύνολό τους και των λεπτομερειών της επιφάνειας του ξύλου. Σημειώστε ότι μπορεί να είναι απαραίτητος κάποιος έλεγχος του φωτισμού, δεδομένου ότι τα επιφανειακά χαρακτηριστικά είναι μερικές φορές ευκολότερο να γίνουν αντιληπτά με κατάλληλο κατευθυνόμενο φωτισμό παρά με έντονο γενικό φωτισμό.  

δ. Καθαρισμός: η επιφάνεια του ξύλου δεν πρέπει να καλύπτεται ή να αποκρύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο από υπολείμματα, βρωμιά και σκόνη. Ο επιθεωρητής πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να καθαρίζει τις περιοχές της ξυλείας όπως απαιτείται με τη χρήση ξηρών διαδικασιών (βούρτσισμα, καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα, πίεση αέρα κ.λπ.).

 

Σημείωση 1: Στην περίπτωση διακοσμημένων (βαμμένων) ή καλυμμένων ξυλοτεμαχίων, η προσβασιμότητα και η ορατότητα της επιφάνειας του ξύλου ενδέχεται να μην είναι πλήρως δυνατή. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκθεση επιθεώρησης πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς τις πληροφορίες που δεν ελήφθησαν και να εξηγεί τους λόγους.

Σημείωση 2: Η επιθεώρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σημεία της κατασκευής που καταπονούνται ιδιαίτερα, ιδίως σε περιοχές που υπόκεινται σε υψηλές ροπές κάμψης, κοντά σε αρθρώσεις και στα στηρίγματα.

 

Σε όλα τα σημεία της κατασκευής όπου δεν είναι δυνατή η τακτική οπτική επιθεώρηση, όπως στα άκρα των δοκών που παρεμβάλλονται σε τοίχους στήριξης, θα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά εναλλακτικές μέθοδοι επιθεώρησης, π.χ. με μεθόδους διάτρησης αντίστασης, ή έμμεσες τεχνικές αξιολόγησης.

bottom of page